top of page

במסגרת ביקורת מערכות מידע מבוצעים פרויקטים כגון בחינת הבקרות במערכות המידע, בחינת אמינות המערכות, בחינת תשתיות כגון מערכות הפעלה ובסיסי נתונים, בחינת חשיפות סייבר, דיוק ושלמות הנתונים, בדיקות הסבות, בחינת הרשאות והפרדת תפקידים, מידת אפקטיביות ויעילות התהליכים בסביבת המערכות ובחינת תהליכי פיתוח ותחזוקת המערכות מול דרישות המשתמש

 ​:דוגמאות 

-הרשאות והפרדת תפקידים

שירותים אלו כוללים בחינה של מערך יישום ההרשאות והפרדת התפקידים במערכות  המידע ושירותי בניית מערך הרשאות בהתאם לצרכי הארגון ובהתאם לכללי הפרדת תפקידים.

 Oracle, SAP, Priority :בין המערכות בהם אנו מתמחים
המנהלות את כל פעילות הארגון קיימת חשיבות רבה להליך מתן ERP במערכות

 הרשאות תקין, מבוקר ובהתאם לכללי הפרדת תפקידים על מנת שגורמים בלתי מורשים לא ייחשפו ליכולת לבצע פעולות בלתי מורשות

הוראת בנק ישראל,SOX, בנוסף, כיום הרגולציה השונה (ממשל תאגידי

 (.ותקני ביקורת פנימית

.מחייבת התייחסות נאותה לבקרה החשובה – הפרדת תפקידים

ארגון המעוניין להקטין את רמת החשיפה למעילות והונאות, טעויות וזליגת מידע רגיש לגורמים אשר אינם אמורים להיחשף למידע זה, חייב ליישם מערך הרשאות

.מבוקר ובעל הפרדת תפקידים תקינה
 

 

 - ביקורת בסיסי נתונים

צוות העובדים שלנו כולל אנשי תשתיות, DBA וכוד בעלי מומחיות בבסיסי נתונים לרבות  SQL, ORACLE, DB2, CACHE ועוד.

במסגרת הביקורות נבחנות חשיפות אבטחה, ניהול משתמשים, LINKS בין בסיסי נתונים, משתמשי התקנה ועוד על בסיס Best Practice בתחום וניסיון הרב שנצבר בחברה. במסגרת הביקורות יועצי החברה מריצים כלים הנמצאים בשימוש החברה וסקריפטים שפותחו בחברה.

 - הסבות נתונים

ליווי פרוייקטי הסבה לרבות  בדיקת נאותות תהליכי ההסבה ושלמות מעבר הנתונים.

-בדיקת בקרות מערכות מידע בתהליכים עסקיים 

 

 • בחינת התאמת מערכות המידע והבקרות בהם לתהליכים העסקיים לרבות

 • בחינת בקרות קלט ופלט

 • בחינת דוחות בקרה

 • בקרת גישה - בחינת תהליך ההזדהות למערכות

 • בחינה כללית של ניהול מערך ההרשאות - בחינת מערך ההרשאות ואמצעי אבטחת המידע הננקטים

 • שמירה נתונים וגיבויים

 • תחזוקה שוטפת של המערכות הממוחשבות

 • בחינת התאמת המערכת לתהליך העסקי והשוואה אל מול תוכנות קיימות בשוק המתמחות בתהליך העסקי

ביקורת מערכות מידע

 • תחקור נתונים

 • הרשאות והפרדת תפקידים 

 • בדיקת בקרות וחשיפות בתהליכים עסקיים

bottom of page