top of page

 אחד מהכלים המומלצים על ידי גרטנר בשנת 2023 -Disco

האתגר

המבקר הפנימי אחראי לבחון תהליכים באופן עצמאי כדי לאתר פערים ולהמליץ כיצד יש לטפל בהם.

בעת ניתוח תהליכים מורכבים מבוססי מערכות מידע, כלי ביקורת מסורתיים, יתקשו בניתוח הנתונים ובהסקת מסקנות באופן יעיל.

על מנת לגשר על פער זה, עושה חברת סקאודיט שימוש בכלי Process Mininig

לשם ניתוח לוגי וויזואלי של תהליכים מבוססי מערכות מידע.ניתוח זה מאפשר הצגה ויזואלית של התהליך תוך, ניתוח בעיות בתהליכים עסקיים ויצורים, עקיפת נהלים, ביצוע פעילות חריגה, איתור צווארי בקבוק ועוד.

 

היתרונות

 • גילוי מודל תהליכי ללא ידע מוקדם לגביו.

 • זיהוי וחיסול מיידי של פסולת תהליכית.

 • אפשרות לראות בבהירות את צווארי הבקבוק, הווריאציות והפרקטיקות היעילות.

 • להבין את דפוסי החיברות, כיצד אנשים מקיימים אינטראקציה.

 • איזון כוח העבודה כדי להגדיל את התפוקה.

 • וידוא האם הציות (חוקי, כללי החברה) מושגת.

 • להבין מה נדרש לשנות כדי לבטל פערי ביצועים.

 • מערכת (ERP, SCM, CRM, BPMS) אגנוסטית. אין נעילה.

 • זיהוי בעיות סיכונים, הונאה ובקרה.

 • אימות ומעקב אחר בקרות פנימיות.

 • מקסום השימוש בכלים לניתוח נתונים כגון ACL: במקום מדגם של כל האירועים בעסק ואיך ניתן להעריך את התהליך.

 

תהליך process mining.png

Process Mining
 
 

bottom of page