top of page

מתודולוגיית ביצוע עבודות ביקורת פנימית בחברה נבנתה מתוך גישת ניהול הסיכונים המנחה את עובדי המשרד במסגרתה יבוצע סקר סיכונים מקיף לתהליכים הממפה את התהליכים, החשיפות, הבקרות הקיימות והסיכון השארתי. בהתאם לרמת הסיכון השארתי והסיכון שבמהות נקבעת תוכנית הביקורת הרב שנתית או התוכנית בביקורת הספציפית. בשילוב כלים ממוכנים לביסוס הממצאים ולכימותם.

הינם בעלי ניסיון רב בביצוע ביקורת פנימית במוסדות פיננסים Secaudit עובדי 

(בנקים חברות ביטוח ובתי השקעות)

חברות הייטק, תקשורת , תעשיה רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים.

במסגרת שירותי ביקורת פנימית נכללים:
 

  • בניית מתודולוגיה להערכת סיכונים ובניית תכניות עבודה בהתאם

  • ביצוע ביקורות עבור הביקורת הפנימית

  • הערכת הבקרות הקיימות בארגון וחיזוקן ע"י המלצות לשיפור הבקרות

  • outsource של כ"א מיומן בביקורת פנימית לרבות ביקורת ענ"א ותחקור נתונים

  • הערכת הבקרות הקיימות בארגון וחיזוקן ע"י המלצות לשיפור הבקרות.

 

ביקורת פנים

 

bottom of page