top of page

 

 

חוקים ותקנות רבים חלקים על ארגונים וחברות, בהתאם למגזרים בהם פועלות חברות אלו. שותפי ויועצי סקאודיט מנוסים בפרויקטים רבים ושונים של ייעוץ ובדיקת עמידה ברגולציה לרבות:

  • הוראת המפקח על הביטוח

  • הוראת המפקח על הבנקים

  • Sarbanes-Oxley הידוע כ-SOX

  • תקן חברות כרטיסי האשראי - תקן PCI-DSS

  • ISO 27001

  • תקנות הגנת הפרטיות

משרדנו מבצע פרויקטים רבים בתחום ובעל ניסיון רב בעבודות עבור חברות ציבוריות ממשלתיות וגופים מוסדיים, נסון השותפים והראייה המתחללת המשלבת יכולות בתחומי ביקורת הפנים, ביקורת מערכות מידע ,תשתיות, סייבר והיבטים כספיים מהווים ערובה לתהליך אפקטיבי ומותאם לחברה. 

 ביקורת תאימות

 לדרישות חוק ורגולוציה 

bottom of page